Béda révisi "Kalapati"

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
54 bita dipupus ,  4 tahun yang lalu
taya kamandang éditan
 
[[Gambar:COVER BUKU KALAPATI (2).jpg|Dokumen Pribadi]]
==Deskripsi==
[[Kalapati]] mangrupa buku kumpulan [[carpon]] nu ditulis ku [[Hadi AKS]]. Buku kumpulan [[carpon]] [[Kalapati]] téh mangrupa buku nu ditulis ku salah saurang pangarang [[Sunda]], nya éta [[Hadi AKS]], medal dina taun 2012 citakan kahiji, kandelna 117 kaca, pamedalna nya éta [[PT Kiblat Buku Utama Bandung]]<ref name="Kalapati">AKS, Hadi: "Kalapati", kaca viii. PT Kiblat Buku Utama, 2012</ref>. Saupama ditilik tina jilidna, katitén aya gambar wanoja keur nyekelan [[péso]], sorot panonna nahan kasieun. Di tukangeun wanoja aya gambar kalangkang leungeun jeung kalangkang jalma-jalma kawas nu rék ngarogahala manéhna. Tulisan kalapati diwarnaan beureum semu orén, nyaluyukeun jeung gambar latar di tukangeun wanoja, kawas langit nalika wanci reupreupan maju ka magrib. Saupama ditilik-tilik mah éta jilid buku na téh ngadéskripsikeun salah sahiji [[carpon]] nu dimuat dina éta buku, nu judulna [[“Kalapati”]]. Di jilid tukang dicutat salah sahiji kalimah tina carpon [[“Sarah”]], cutatanna nya éta “Daun, tangkal, jeung manusa tuluy jaradi sarah. Palid dina caah umpalan…” éta kalimah matak keueung jeung matak panasaran ka nu macana, ditambahan ku ayana déskripsi nu didadarkeun di paragraph handapeunana <ref name="skripsi">Nastiti, Asih, Dewinda: "Citra Wanoja dina Lima Carpon Karya Hadi AKS pikeun Bahan Pangajaran Maca Carpon di SMA Kelas X (Ulikan Strukturalisme jeung Feminisme)", kaca 47. Departement Pendidikan Bahasa Daerah UPI, 2017</ref>.

Menu navigasi