Sajak

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Jump to navigation Jump to search

Sajak atawa Puisi (tina bahasa Yunani kuno: ποιέω/ποιῶ (poiéo/poió) = I create) nyaéta hiji seni tinulis. Dina wangun ieu seni, saurang panyair ngagunakeun basa pikeun nambahan kualitas éstétis kana makna sémantis.

Nekenkeun kana segi éstétik hiji basa jeung pamakéan jeung pangulangan nu dihaja, méter sarta rima mangrupa perkara nu ngabédakeun antara sajak jeung prosa. Ngan ieu pabédaan masih kénéh dipadungdengkeun. Sawangan kaum awam biasana mah ngabédakeun sajak jeung prosa tina jumlah hurup sarta kalimah dina éta karyana. Sajak leuwih singget jeung padet, sedengkeun prosa leuwih ngaguluyur sakumaha ngébréhkeun carita. Sawatara ahli modérn miboga définisi sajak lain minangk jinis literatur tapi minangka wuwujud imajinasi manusa, nu jadi sumber sagalaning kréativitas. Lian ti kitu sajak ogé mangrupa ébréhan eusi haté hiji jalma nu mawa batur kana kaayaan haténa.

Daftar Pustaka Kumpulan Sajak Sunda[édit | édit sumber]

Old book bindings.jpg

Ajatrohaedi. 1972. Pamapag. Jakarta: Balai Pustaka

-----. 1990. Di Kebon Binatang. Bandung: Rahmat Cijulang

Effendi, Deddy. 1981. Kalakay Jukut Riut. Bandung: Daya Piska

-----. 1990. Batu. Bandung: Yayasan Bangun Siswa

Etti RS. 1984. Jamparing. Bandung: Yayasan Kudjang

-----. 1987. Gondewa. Bandung: Kujang Kancana

-----. 1994. Maung Bayangan. Bandung: Rahmat Cijulang

Faturohman, Taufik. [tt]. Wasiat Konglomerat. Bandung. Geger Sunten

-----. 1983. Sajak-sajak Cilauteureun. Bandung: Medal Agung

Hadi AKS. 2002. Ombak Halimun. Tanggerang: Pamulang

Hendayana, Yayat. 1975. Katiga. Bandung: Galura

Iskandar, Eddy D. [tt]. Jamparing. Bandung: Parikesit 2000

-----. 1980. Antologi Puisi Sunda Mutahir. Bandung: Durma Kangka

-----. 1984. Waruga Gerba. Bandung: Medal Agung

-----. 1992. Kasidah Langit. Bandung: Geger Sunten

Iskandar, Yoseph. 1982. Tumbal. Bandung: Rahmat Cijulang

Isnendes, Chye Retty. 1999. Kidang Kawisaya. Jakarta: Girimukti Pasaka

-----. 2010. Nu Nyusuk dina Sukma: kumpulan puisi Sunda modern. Bandung: Daluang

Karana, Rachmat M Sas. 1966. Ombak Laut Kidul. Jatiwangi: Tjupumanik

-----. 1972. Tepung di Bandung. Bandung: Rahmat Cijulang

-----. 1983. Surat Panjang ti Cijulang. Bandung: Rahmat Cijulang

Maulana, Soni Farid. 1992. Kalakay Mega. Bandung: Geger Sunten

Mustappa (ed.), Abdullah. 1992. Saratus Sajak Sunda. Bandung: Geger Sunten

Noor, Acep Zamzam. 1993. Dayeuh Matapoe. Bandung: Geger Sunten

Ridwan, Juniarso. 1979. Lalaki Langit. Bandung: Rahmat Cijulang

-----. 1992. Langit Katiga. Bandung. Geger Sunten

Romli HM., Usep. 1984. Sabelas Taun. Bandung: Rahmat Cijulang

-----. 1992. Nu Lunta Jauh. Bandung: Rahmat Cijulang

Rosidi, Ajip. 1967. Jante Arkidam. Jatiwangi: Tjupumanik

Rusyana, Yus. 1980. Nu Mahal ti Batan Inten. Bandung: Rahmat Cijulang

-----. 1992. Buana nu Pinuh ku Mega. Bandung: Geger Sunten

Sajudi. 1975. Lalaki di Tegalpati. Bandung: Rahmat Cijulang

Surachman RM. 1967. Surat Kayas. Jakarta: Balai Pustaka

-----. 1976.Basisir Langit. Jakarta: Balai Pustaka

Suwarna, Godi. 1979. Jagat Alit. Bandung: Rahmat Cijulang

-----. 1983. Surat-surat Kaliwat. Bandung: Medal Agung

-----. 1992. Blues Kere Lauk. Bandung: Geger Sunten

-----. 2007. Jiwalupat: Opat Kumpulan Sajak. Bandung: Geger Sunten

Wibisana, Wahyu. 1993. Urang Naon di Cinaon. Bandung: Geger Sunten

Windyagiri, Deddy. 1993. Di Lembur Bulan Dikubur. Bandung: Geger Sunten