Téma

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Téma nyaéta inti carita atawa jejer anu diwangun tina runtuyan kajadian carita dina prosa[1]. Téma téh asal kecapna tina thema < tithenai nu hartina téh neundeun. Téma téh aspék carita nu sajajar jeung ma'na dina pangalaman manusa nu salawasna miboga kesan jeung pantes diinget-inget. Ku kituna, téma téh béda jeung judul[2]. Téma leuwih neueulkeun kana gagasan jeung amanat nu ngawangun eusi karangan sagemblengna[3][1]

Ciri Umum[édit | édit sumber]

 • Inti tangtungan atawa inti ageman dina carita nu sipatna abstrak.[4]
 • Dipageuhan dina racikan karangan rékaan pikeun ngayakinkeun nu maca.[4]
 • Aya nu nyamuni aya nu nembrak, kumaha kawijakan pangarang. Tapi, mimindengna mah implisit atawa ditafsirkeun sorangan ku nu maca.[4]
 • Jadi pameungkeut sagemblengna carita.[4]
 • Sakapeung téma sok disangka akur jeung motif.[4]

Kritéria[édit | édit sumber]

Téma dipiharep luyu jeung kritéria ieu di handap[2].

 • Inteprétasi nu hadé téh kudu tinimbangan kana rincian carita nu pangpunjulna[2].
 • Inteprétasi téh ulah kapangaruhan ku rincian carita nu lalawanan[2].
 • Inteprétasi téh ulah gumantung kana bukti-bukti nu implisit (nyamuni)[2].
 • Inteprétasi dipiharep bisa didadarkeun sacara jéntré ku runtuyan carita[2].

Wanda Téma[édit | édit sumber]

Dumasar wujudna dina carita (prosa), wanda téma téh papasinganana kieu[5].

 • Téma didaktis, téma nu midangkeun pateungteungna kagoréngan jeung bebeneran[5].
 • Téma simbolik, téma nu atra atawa bisa kagambar dina judul karanganana[5].
 • Téma séntral, téma pokona jadi tatapakan carita nu dipidangkeun[5].
 • Téma sampingan, téma nu jadi kasang tukang carita wungkul kalawan lajuning lakuna jadi tatapakan dina mekarkeun carita[5].
 • Téma éksplisit, téma nu atra kagambar dina runtuyan caritana[5].

Rujukan[édit | édit sumber]

 1. a b Rosidi, Ajip (2012). Ngalanglang Kasusastraan Sunda. Jakarta: Pustaka Jaya. p. 224. 
 2. a b c d e f Stanton, Robert (2012). Teori Fiksi (DItarjamahkeun ku Sugihastuti & Rossi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 32. 
 3. Sugiana, Yodi (18 Maret 2016). "Pengertian Tema dalam Cerita atau Novel". http://www.sridianti.com. Diakses tanggal 09 Oktober 2017.  Archived 2017-10-12 di Wayback Machine
 4. a b c d e Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. p. 240. 
 5. a b c d e f Ramadhanti, Dina. "Buku Ajar Apresiasi Prosa dan Drama". https://books.google.co.id. Diakses tanggal 09 Oktober 2017.