Alamat ngimpi

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Artikel ieu perlu dirapihkeun sangkan luyu jeung baku artikel Wikipédia.
Ngarapihkeun artikel bisa mangrupa ngabagi artikel kana paragraf atawa ngawikifikasi artikel.
Sanggeus dirapihkeun, Anjeun bisa ngahapus ieu talatah.

Alamat ngimpi téh sok kadang jadi ilapat, ieu di handap diserat alamat-alamatna. 1. ngimpi suka-suka, bakal paila, bakal hésé. 2. ngimpi lumaku ngalér, bakal meunang rejeki. 3. ngimpi ningal panonpoé atawa bulan; bakal untung, meunang darajat gedé, bakal boga anak pinter. 4. ngimpi samagaha, bakal meunang pancabaya. 5. ngimpi srangéngé tumurun ka bumi, asup ka imah; bakal meunang darajat. 6. ngimpi ningal méga beureum atawa hideung, bakal aya rupa- rupa kahéséan di désana. 7. ngimpi kahujanan, bakal aya anu méré, meunang rejeki. 8. Ngimpi nénjo hujan, bakal jadi lurah. 9. ngimpi katebak angin, bakal ruksak désana. 10. ngimpi katebak angin laut, bakal éléh perang. 11. ngimpi hujan buah, bakal meunang kabungahan. 12. ngimpi mandi dina cai hérang, bakal jauh tina kaprihatinan. 13. ngimpi ningal walungan keur gedé cai, bakal manggih amarah, pipaséaeun. 14. ngimpi ningal walungan ngolétrak caina, bakal kaanjangan ku urang désa séjén, bakal dilurah¬an ku urang désa séjén. 15. ngimpi teuleum di talaga, bakal cilaka. 16. ngimpi teuleum di walungan, bakal cilaka. 17. ngimpi ngojay, bakal mubah panggawéna. 18. ngimpi ngaluncatan walungan, bakal pondok umur. 19. ngimpi cai laut amis, bakal meu¬nang rejeki, untung jalan tina rupa-rupa pancabaya. 20. ngimpi nginum susu, bakal meu¬nang rejeki halal. 21. ngimpi,boga hayam jago, bakal boga anak lalaki. 22. ngimpi loba hayam, bakal réa murid anu ngaguru. 23. ngimpi ningal daging afawa meuncit sato, bakal kapapaténan. 24. ngimpi lubak-libuk daging embé, bakal kapapaténan. 25. ngimpi ningal maung; bakal diasih ku ratu. 26. ngimpi kadatangan maung, bakal katatamuan ku ménak. 27. ngimpi aya maung asup ka imah, bakal jeneng, naek pangkat. 28. ngimpi digégél sato galak, bakal diasih ku jelema. 29. ngimpi ningal pamegaran oray matih, bakal diambek ku pamajikan. 30. ngimpi ningal liang oray, bakal panjang umur. 31. ngimpi kahuruan, bakal cilaka gedé, bakal manggih napsu. 32. ngimpi ngampihan seuneu; bakal cukul pakaya. 33. ngimpi nénjo gunung, bakal meunang béja. 34. ngimpi nyaba ka gunung, bakal meunang nugraha. 35. ngimpi kaluar ti leuweung, bakal leuleungiteun. 36. ngimpi asup ka masigit, bakal meunang bagja. 37. ngimpi nyieun imah, bakal laksana pakarepan, bakal boga pamajikan. 38. ngimpi aya nu mergasa, bakal pi¬nanggih hésé. 39. ngimpi ngadégdég atawa hareudang, bakal kadatangan cilaka, karurugian. 40. ngimpi angin gedé, tatangkalan rarungkad, bakal paila. 41. ngimpi aya di tengah sagara, bakal meunang duit. 42. ngimpi palid ka laut, bakal hasil paneja tapi batur réa anu ngéwa. 43. ngimpi ngarasa panas, bakal meunang rejeki tina jalan sérong. 44. ngimpi dahar buah, bakal aya nu macikeuh. 45. ngimpi ningal warna-warna kembang, bakal jadi pangkat. 46. Ngimpi dahar lauk bagong, bakal meunang rejeki. 47. ngimpi dahar lauk sapi/lauk munding/lauk hayam/létah, bakal meunang kahadéan. 48. ngimpi kaboyong ku musuh, bakal balik ka bali pikeun ngajadi. 49. ngimpi ningal bentang, bakal meunang bagja. 50. ngimpi unggah ka langit, bakal meunang darajat gedé. 51. ngimpi samagaha srangéngé atawa bulan, raja bakal hésé lantaran nagara ruksak. 52. ngimpi bulan asup ka imah, bakal untung gedé. 53. ngimpi ningal cai datang, bakal amarah. 54. ngimpi teuleum dina cai kiruh, bakal tatapa. 55. ngimpi ningali walungan caina hérang, bakal nampa barang emas inten. 56. ngimpi nginum di walungan, bakal diseuseul ku dunungan tapi laksana panejana. 57. ngimpi teuleum dina cai hérang, bakal sugih. 58. ngimpi nginum cai hérang, bakal teguh agamana. 59. ngimpi nginum anu kentel- kentel, bakal boga emas pérak. 60. ngimpi paparahuan, bakal hésé. 61. ngimpi ningal sinar srangéngé, damar atawa haseup, bakal gam¬pang sagala karep. 62. ngimpi ningal seuneu ti kajauhan, bakal panjang umur. 63. ngimpi kapeutingan, bakal sasar lampahna. 64. ngimpi jadi lintuh, bakal luput tina bahaya. 65. ngimpi ningal gunung atawa seuneu ti kajauhan, bakal diasih ku dunungan. 66. ngimpi sambéang, bakal laksana paneja. 67. ngimpi dicabak sirah, bakal tinekanan paneja. 68. ngimpi kaanjangan, bakal mimitran jeung saluhureun. 69. ngimpi diragap awak, bakal gering parna atawa bakal kasemahan baraya. 70. ngimpi papanggih jeung awéwé, bakal kawin. 71. ngimpi beungeut jadi bodas, bakal boga pamajikan. 72. ngimpi dibura oray, bakal meunang pipamajikaneun, bakal kawin. 73. ngimpi dipacok oray, bakal cilaka ku musuh. 74. ngimpi hayang bubuang, bakal salamet. 75. ngimpi nanjak ka gunung, bakal naék pangkat. 76. ngimpi nimu pakarang, bakal naék pangkat. 77. ngimpi mandi, bakal gering. 78. ngimpi tumpak kuda, bakal gering. 79. ngimpi bubuang, bakal kacilakaan, leuleungiteun (ceuk sawaréh bakal untung). 80. ngimpi néwak manuk, bakal meunang bagja. 81. ngimpi imah kahuruan, bakal meunang bahaya gedé. 82. ngimpi kadatangan jelema loba, bakal kapapaténan. 83. ngimpi hiber, bakal untung. 84. ngimpi katinggang kai, bakal cilaka gedé. 85. ngimpi sumur pinuh ku cai, bakal cukul sagala gawé. 86. ngimpi gelut éléh, bakal gering. 87. ngimpi disalin ku papakéan weuteuh, bakal naék pangkat boga gawé anyar. 88. ngimpi cacarita jeung sepuh nu geus euweuh di kieuna, bakal panjang umur. 89. ngimpi suhunan tisorosod, bakal hésé. 90. Ngimpi nimu duit, bakal radang. 91. Ngimpi maéhan oray, bakal moal jadi pakarepanana. 92. Ngimpi dipacok oray matih; bakal diasih ku awéwé. 93. Ngimpi nungkulan nu kariaan, bakal aya nu kapapaténan. 94. Ngimpi punglak huntu ti luhur, bakal kapapatenan ku saluhureun. 95. Ngimpi punglak huntu ti handap, bakal kapapaténan baraya sahandapeun.

Sumber rujukan[édit | édit sumber]