Pancasila

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Pancasila

Pancasila nyaéta lima perkara nu jadi dasar pamaréntah Républik Indonésia[1] Kecap Pancasila asalna tina basa sansekerta India (kasta brahmana)[2]. Tapi numutkeun Muh.Yamin, dina basa sansekerta , miboga dua harti leksikal nyaéta panca nu hartina lima jeung syila vokal pondok I nu hartina batu sendi, alas, atawa dadasar[2]. Syiila vokal i panjang anu hartina aturan tingkah polah anu hadé jeung penting[2].

Kekecapan éta dina basa Indonésia dihartikeun susila anu miboga hubungan jeung moralitas[2]. Ku sabab kitu, sacara etimologi kecap pancasila anu dimaksud nyaéta istilah pancasyila anu vocal I na miboga makna batu anu miboga lima sendi atawa sacara harfiah nyaéta dadasar anu miboga lima unsur[2]. Anapon istilah pancasyiila anu maké huruf Dewanagri I miboga makna lima aturan tingkah polah anu penting[2].

Kecap pancasila mimitina aya dina pabukon Budha India anu sumberna tina kitab Tri pitaka jeung Vinaya pitaka anu sakabéhna mangrupa ajaran moral pikeun ngahontal surga[2].Ajaran pancasila numutkeun Budha nyaéta mangrupa lima aturan atawa five moral principles[2].

Ajén-inajén pancasila sacara intrinsik anu sifatna filosofis jeung dina kahirupan masarakat Indonésia pancasila mangrupa falsafah hirup urang Indonésia[2].Ajén jeung fungsi falsafah pancasila geus aya saméméh Indonésia merdika[2]. Hal ieu dibuktikeun ku sajarah majapahit 1293[2]. Harita hindu jeung budha hirup babarengan sacara damai dina wengkuan hiji karajaan[2]. Empu prapanca nulis kitab negara kertagama [1365] dina éta kitab kapanggih aya istilah pancasila[2].

Sila-sila Pancasila[edit | edit source]

1. Ketuhanan Yang Maha Esa[2].
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab[2].
3. Persatuan Indonésia[2].
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[2].
5. Kéadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonésia[2].

Referensi[edit | edit source]

  1. Danadibrata,R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat Kaca 491
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Pengertian Pancasila – Mengetahui Arti Pancasila(diakses 15 November 2011)


Nulis.jpg