Wikipedia:Kotrétan/Arsip/Maret 2016

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sampurasun... wilujeng sumping

Pajoang Nusantara[édit sumber]

do'a jeung pangharepan ngarojong jiwa jeung raga pikeun ngabela lemah cai

kapiasih diri

KEBUDAYAAN SUKU SUNDA[édit sumber]

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia.

Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan. Begitu pula sebaliknya tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Ini berarti begitu besar kaitan antara kebudayaan dengan masyarakat.

Melihat realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural maka akan terlihat pula adanya berbagai suku bangsa di Indonesia. Tiap suku bangsa inilah yang kemudian mempunyai ciri kahas kebudayaan yang berbeda- beda. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Jawa. Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Sunda memiliki kharakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan kharakteristik suku Sunda ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki baik dari segi agama, mata pencaharian, kesenian dan lain sebagainya.

Suku Sunda dengan sekelumit kebudayaannya merupakan salah satu hal yang menarik untuk dipelajari dalam bidang kajian mata kuliah Pluralitas dan Integritas Nasional yang pada akhirnya akan menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi kita.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah maka penulis membatasi pada

2. Seperti apakah kebudayaan suku Sunda ?

3. Bagaimana masalah sosial yang ada dalam masyarakat Sunda ?

4. Bagaimana sistem interaksi dalam masyarakat Sunda ?

5. Bagaimana stratifikasi masyarakat Sunda ?

C. TUJUAN MAKALAH

1. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu :

2. Mengetahui kebudayaan suku Sunda.

3. Memahami salah satu bentuk masalah sosial yang ada dalam masyarakat Sunda.

4. Menelaah sistem interaksi dalam kehidupan keseharian suku Sunda.

5. Mengetahui akan stratifikasi suku Sunda.

pangrojong ti balarea kanggo ngadeudeul pangwujudan aula desa[édit sumber]

Desa Sindangsuka dina sawatara waktu katukang meh rampung mibanda hiji aula anu agreng pikareueuseun keun wargana utamana anu aya dina pupuhu kapamerantahanana,dipapaes ku motekarna kapala desa mamantes sangkan sieup ku hiji palataran taman jeung kolam hiasan ceuk nu rahul mah panghadena lah desa sagarutmah , sigana nyongcolang komo lamun bisa jadi rengking mah hiji desa di pasisian anu kapetol desa siagana, kaderna mun teu salah kedenge hiliwirna mah rengking ka 2 sa propinsi. Anu jadi pupuhu kapala desa petolan purnawirawan ,malah dedengean mah kungsi jadi saregu jeung pupuhu nagara Bapak SBY ,panangtuan lain meh beres 99% bangunan aula anu sakedeung deui jadi kabanggan teh ambruk dina waktu masyarakat jeung rengrengan pupuhu masang kenteng eta aula,....cak ah sakieu heula intina uar pangajak kabalarea upami mah aya anu niat kaweningan galih hoyong ngarojong mantuan kana katunggaraan warga desa tiasa di salurkeun langsung kasekretariat desa sindangsuka jl raya kopeng 1090 cak ah.....anceproxs@gmail.com

pangrojong ti balarea kanggo ngadeudeul pangwujudan aula desa[édit sumber]

Desa Sindangsuka dina sawatara waktu katukang meh rampung mibanda hiji aula anu agreng pikareueuseun keun wargana utamana anu aya dina pupuhu kapamerantahanana,dipapaes ku motekarna kapala desa mamantes sangkan sieup ku hiji palataran taman jeung kolam hiasan ceuk nu rahul mah panghadena lah desa sagarutmah ,. sigana nyongcolang komo lamun bisa jadi rengking mah hiji desa di pasisian anu kapetol desa siagana, kaderna mun teu salah kedenge hiliwirna mah rengking ka 2 sa propinsi. Anu jadi pupuhu kapala desa petolan purnawirawan wastana Bp Turnawan ,malah dedengean mah kungsi jadi saregu jeung pupuhu nagara Bapak SBY . Panangtuan Nu Maha Kawasa lain meh beres 99% bangunan aula anu sakedeung deui jadi kabanggan teh ambruk dina waktu masyarakat jeung rengrengan pupuhu masang kenteng eta aula,....cak ah sakieu heula intina uar pangajak kabalarea upami mah aya anu niat kaweningan galih hoyong ngarojong mantuan kana katunggaraan warga desa tiasa di salurkeun langsung kasekretariat desa sindangsuka jl raya kopeng 1090 cak ah.....anceproxs@gmail.com'Téks kandel'--202.93.36.78 08:03, 29 April 2009 (UTC)Gambar:Conto.jpg

akun arif[édit sumber]

hidup persib mudah2an musim hareup persib juara ISLCarita Pondok[édit sumber]

1. Wangenan

Carita pondok sok diwancah carpon/ tadok/ cadok, nyaéta karangan (tinulis) rékaan atawa fiksi dina wangun lancaran, prosa naratip. Galur caritana rélatip basajan lantaran jumlah kajadian caritana henteu réa, museur kana hiji kajadian utama, mangrupa hiji episodeu. Palakuna ogé ukur dua/ tilu. Ku lantaran kitu, ieu carita téh rélatip pondok. Umumna mah jejer, latar (sétting), jeung kajadian carita téh diolah tina alam kahirupan kiwari. Patali jeung situasi penerbitan buku kiwari, midangna carita pondok Sunda téh umumna mah dina majalah (heula), ti dinya kakara dikaluarkeun mangrupa buku (kumpulan carpon).[1]

2. Bédana carita Pondok jeung Dongéng

Carita pondok téh aya sasaruaanana jeung dongéng. Boh dongéng boh carita pondok pada-pada carita anu parondok. Ngan baé lamun dina dongéng sok aya babagian anu pamohalan, dina carita pondok mah umumna euweuh. Tegesna eusi caritana téh kaharti ku akal. Palakuna, jalan caritana, tempat jeung waktu kajadianana diréka lir nu enya kajadian. Gelarna deuih anu béda téh. Dongéng mah umumna hasil sastra béh ditu, ari carita pondok hasil sastra kaayeunakeun. Cara nyebarna dongéng mah umumna ku lisan, ari carita pondok mah ku tulisan. Saperti umumna sastra lisan, dongéng mah teu kasebut ngaran anu ngarangna,disebutna ogé sastra balaréa. Ari carita pondok mah kanyahoan saha nu ngarangna da sok dituliskeun.

3. Sumebarna Carita Pondok

Buku kumpulan carita pondok anu mimiti judulna Dogdog Pangréwong dikaluarkeun ku Balé Pustaka taun 1930 anu ngarangna ukur ditulis aksara mimitina wungkul, GS. Jadi 6 taun leuwih tiheula tinimbang buku kumpulan carita pondok/ cerpen dina basa Indonesia Teman Duduk karangan Muh. Kasim anu terbit taun (1936).

Ceuyahna carita pondok pangpangna sanggeus urang merdika. Carita pondok dimuat dina majalah-majalah saperti Warga (1951), Sunda (1952), Candra (1954), Kujang (1956), Manglé (1957), Kiwari (1957), Sari (1962), Langensari (1963), Mingguan Sunda (1965), Hanjuang (1971), Gondéwa (1972), Giwangkara (1973), Galura (1974) jeung lianna. Kiwari loba diterbitkeun dina wangun buku.


4. Sawatara Conto Buku Kumpulan Carita Pondok


No Judul Buku Kumpulan Carpon Pangarang Taun
1 Dogdog Pangréwong G.S 1930
2 Carita Biasa R.A.F 1959
3 Dongéng énténg ti Pasantrén R.A.F 1961
4 Papacangan Rusman Sutiasumarga 1960
5 Hujan Munggaran Ayat Rohaédi 1960
6 Néangan Caraka (Wiranta) 1962
7 Jurig Tini Kartini 1963
8 Paséa Tini Kartini 1965
9 Nyi Karsih Tini Kartini 1984
10 Di Luhureun Jukut Reumis Yus Rusyana 1965
11 Jajatén Ninggang Papastén Yus Rusyana 1988
12 Béja ti Maranéhna Ki Umbara (W. Ranusulaksana) 1964
13 Diwadalkeun ka Siluman Ki Umbara (W. Ranusulaksana) 1965
14 Teu Tulus Paéh Nundutan Ki Umbara (W. Ranusulaksana) 1965
15 Kanyaah Kolot Karna Yudibrata 1985
16 Ceurik Santri Usép Romli 1985
17 Halimun Peuting Iskandarwassid 1990
18 jlté

[2]

Éta di luhur sakadar conto, kiwari ceuyah buku-buku kumpulan carita pondok karya para pangarang séjénna boh entragan heubeul boh entragan-entragan satuluyna saperti Aam Amilia, Godi Suwarna, Darpan Ariawinangun, Usman Supéndi, Cécép Burdansyah, Dian Héndrayana, jlté. Lian ti kumpulan carpon, anu mangrupa antologi carita pondok ogé jaman kiwari geus loba anu terbit, di antarana karya-karya pinunjul anu dihijikeun dina antologi saperti Kanagan I, Kanagan II, Heulang nu Ngajak Béngbat, Lir Cahya Nyorot Eunteung, Campaka Mangkak, Ti Pulpén tepi ka Pajaratan Cinta, jlté.


5. Unsur Intrinsik Carita pondok

Saperti umumna carita fiksi, carita pondok ngandung unsur-unsur intrinsik (unsur jero) anu nyampak dina téks karya. Unsur intrinsik carpon nyaéta:

 a. Téma

Nya éta inti tangtungan atawa inti ageman anu sipatna abstrak, dipageuhan dina racikan karangan rékaan pikeun ngayakinkeun nu maca. Bisa jadi ku pangarang ditembrakkeun (ditulis), tapi mimindengna mah implisit. Téma téh jadi pameungkeut sagemblengna carita. Atawa muncul tina carita sagemblengna. Ku lantaran téma karangan téh mimindengna implisit, sok dicindekkeun ku nu maracana. Istilah téma sakapeung mah sok dipaselupkeun jeung motip.[1]

 b. Amanat

Nya éta pesen pangarang pikeun nu maca karyana, bisa mangrupa panyaram bisa mangrupa pangjurung laku, conto amanat panyaram, “Ulah kedul ari jadi murid.” Conto amanat pangjurung laku, “Kudu rajin diajar ambéh pinter.” Amanat aya anu nembrak (éksplisit) anu anu nyamuni (implisit). Amanat anu implisit dicindekkeun ku nu maca.

 c. Latar (Sétting)

Nya éta gambaran waktu, kaayaan pajamanan, patempatan, lingkungan, suasana, jsté anu ngalantarankeun kajadian carita. Tegesna mangrupa salasahiji koponén dina adegan karangan. Merenah henteuna milih latar jeung ngadéskripsikeunana milu nangtukeun ajén karangan.[1] Sacara basajan, latar nyaéta tempat jeung waktu lumangsungna kajadian/ peristiwa dina carita pondok.

 d. Palaku

Nya éta ngaran-ngaran anu ngalalakon dina carita. Dumasar kana kalungguhan atawa pentingna dina carita , palaku téh dibagi jadi tilu: 1) palaku utama atawa palaku kahiji protagonis, nyaéta palaku anu nyekel peran utama ti awal nepi ka ahir carita. 2) palaku kadua nyaéta palaku anu peranna marengan, mantuan, atawa jadi lawan palaku utama (anu jadi lawan disebutna antagonis), jeung 3) palaku tambahan, nyaéta para palaku anu peranna teu pati penting. Dina carita heubeul, lian ti jalma, anu jadi palaku téh bisa ogé sasatoan, buta, jin, jst.[1]

 e. Alur / Plot 

Nya éta rakitan (struktur) rupaning kajadian carita nepika ngawujud jadi leunjeuran carita. Dina ngarakit kajadian carita téh: nempatkeunana, ngatur heula pandeurina, matalikeun hubungan antar kajadian, jste. Unggal rakitan disusunna jeung dipidangkeunana téh pikeun meunangkeun éfék-éfék émosional jeung kaéndahan. Kajadian carita raket pisan patalina jeung palaku carita. Kajadian téh apan keur gambaran palaku atawa ari palaku téh ngawatesanan kajadian.[1]

 f. Gaya

Nya éta corak éksprési basa, boh dina prosa boh dina puisi. Cara kumaha anu digunakeun ku pangarang dina midangkeun omongan. Pasipatan gaya (basa) dina karya sastra atawa tina hiji pangarang bisa dianalisis tina 1) diksina atawa pilihan kecapna, 2) ungkara atawa struktur kalimahna 3) tina rupa-rupa babandingan jeung cara ngantebkeun harti 4) tina pola wirahmana, purwakantina, jeung ciri-ciri wangunna nu séjén 5) tina cara-cara nimbulkeun éfék ku rakitan basa.[1]

 g. Puseur Panitén/ Titik Caturan/ Point of View

Nya éta cara ku saha dicaritakeunana karangan. Aya dua cara anu bisa digunakeun dina fiksi nya éta 1) caturan jalma katilu, juru catur aya di luareun carita. Ngagunakeun kecap sulur ‘manéhna’ atawa ‘maranéhna’ 2) Caturan jalma kahiji, juru catur aya di jero carita, jadi palaku carita, ngagunakeun kecap sulur ‘kuring’.[1]

Catetan[édit sumber]

 1. a b c d e f g Iskandarwassid 2003, "Kamus Istilah Sastra", Geger Sunten, Bandung.
 2. Rusyana, Yus. Panyungsi Sastra. Bandung: Rahmat Cijulang. 1992 kaca 45

instristik tujuannya adalah suatu cerita yg bertema apa saja

Tes ngedit dina Wikipedia[édit sumber]

alus pisan yeuh aplikasi teh mere kelonggaran jang pemake wikipedia tingkatkeun mantap broo

Dongeng Sunda Sabulangbentor[édit sumber]

Assallamu'alaikum Wr.wb , Dina raraga Milad Simkuring anu ka 46 ( geus kolot geuning nya ),Simkuring gaduh peperenian hiji dongeng anu mudah-mudahan tiasa ngahibur ka sadayana , kieu dongeng na teh : Zaman baheula sasatoan teh bisa ngomong,hiji waktu Sakadang Maung anu jadi Raja leuweung keur boga masalah,lamun ceuk barudak ayeuna mah lagi"galau".Keur anteng ngalamun torojol sakadang Buaya nanyakeun ,"hey sakadang Maung!kunaon anjeun ngalamun wae siga keur boga masalah?" cik bejaan Kuring sugan bisa ngabantu,...moal! cenah ceuk si Raja leuweung teh. Bejaan atuh lah !ceuk Sakadang Buaya,ku sabab kesel nya Sakadang Maung teh nyarita,"sok atuh ari bener-bener hayang nyaho mah,bener maneh teh hayang nyaho?",ceuk Sakadang Maung nanya,enya!...ceuk Sakadang Buaya ngajawab.Lamun bener maneh hayang nyaho letakan heula bujur urang!ceuk Si Raja leuweung teh,nya diletakan we eta bujur si Sakadang Maung teh ku sabab panasaran hayang nyaho rusiah si sakadang Maung.Sanggeus kitu di harewosan we ku si Raja leuweung teh .Ari geus kitu mah balik we si sakadang Buaya teh ,... barang si Sakadang Buaya balik ...torojol sakadang Gajah datang ,sarua deuih nanyakeun naon anu di rusiahkeun ku si Raja leuweung tea, nya si Raja leuweung teh nanya deui ka Sakadang Gajah ,"maneh bener hayang nyaho?"... enya !jawab Sakadang Gajah ,... letakan heula bujur urang! ceuk Sakadang Maung teh,atuh di letakan we eta bujur Sakadang Maung teh kulantaran panasaran tea.Beres ngaletakan bujur Sakadang Maung nya terus di harewosan ku Sakadang Maung ngeunaan rusiah na , geus kitu mah balik we sakadang Gajah teh ... barang balik sakadang Gajah ?....torojol Sakadang Uti-uti? Saderek sadayana , apal teu Sakadang Uti-uti ?...hoyong apal ?