Wawacan Rengganis

Ti Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas

Wawacan Rengganis nyaéta wawacan saduran R.H. Abdoelsalam tina basa Jawa, mangrupa salah sahiji vérsi tina siklus carita Amir Hamzah, anu dina basa Jawa disebut Serat Ménak da tokoh utamana Amir Hamzah apan ménak Arab. Lalakon Amir Hamzah nu lianna dina basa Sunda antarana Wawacan Sayidina Amir Hamzah karya R. Séorataneja, Wawacan Ayaban, Wawacan Aspahan jeung Surandil, Wawacan Umar Maya, Layang Carios Kangjeng Baginda Hamzah Putra Sultan Arab, jllna. Lalakon Ménak Amir Hamzah ogé jadi lalakon wayang golék Cepak, nu sok disebut Wayang Ménak[1].

Dina dasarna caritana ngagambarkeun kahébatan raja jeung prajurit Arab anu ngagem agama Islam ngéléhkeun raja-raja jeung prajurit kapir nu sanggeus taluk jaradi muslim. Ménak Amir Hamzah diperangan terus ku mitohana, Raja Nurséwan, anu ari geus éléh sok minangsraya ka raja-raja kapir lianna pikeun merangan minantuna tapi salilana éléh, sabab Ménak Amir Hamzah dibantuan ku kapilanceukna, Umarmaya nu digjaya ku lantaran boga kantong sakti[1].

Sinom[édit | édit sumber]

5

Geus aya di patamanan,
Kusumah Rara Rengganis,
kagét Radén Narpatmaja,
ngangseu seungit nadalingding,
kadi wangi kistori,
nyabuang ka jero panggung,
Radén Iman Shawran Suwangsa,
manéhna enggeus miranti,
hartosna mah caringcing geus pasang-pusang.

6

Barang dongkap ka jero taman,
Kusumah Rara Rengganis,
kalangkung resep manahna,
nyaba dina tamansari,
cara lampah sasari,
cawengah cara kapungkur,
suka ningalan kembang,
kawas kebonna pribadi,
lajeng ngadeg Rengganis di sisi émpang.

7

Warna-warna lauk émpang,
réa nu sami jeung pingping,
ngagulung patumpang tumpang.
Rétna Rengganis ningali,
sagala lauk cai,
lalawak pating suruwusk,
sepat pating kocépat,
julung-julung ngajingjiling,
deukeut balong balingbing sisi balungbang.

10

Rengganis kersana siram,
geus disalin ku cawening,
sutra ipis patelesan,
sarta ngirab-ngirab aweni,
mawur gambir malati,
kembang layu dina gelung,
Rambutna patah lontar,
panjang nepi kana bitis,
lulus lus teu aya huis salambar

11

Kacatur Rengganis siram,
Kusumah Rara Rengganis,
mesék ngosokan salira,
sarta nganggo sabun wangi,
ambrih wuwuh beresih.
Saban siram tara rusuh,
tumaninah kacida,
ditingali ku nu ngintip.
Bitis témbong ngagebray cara parada.

12

Rengganis henteu uninga,
yén Radén Suwangsa ngintip,
tumaninah baé siram,
ngaruru saluar diri,
siga emas disangling,
salira anu ngarum,
siram di jero taman,
babasah sutra cawening,
Yén ditingal siga henteu nganggo sinjang.

13

Rahadén Iman Suwangsa,
mingkin temen baé ngintip,
socana kumedep tasma,
teu pisan ngiceup saeutik,
jeung pareng teu beresin,
ambekan ogé dipegung,
napas henteu dilepas,
nyaur salebeting galih,
boa ieu anu sok malingan kembang.

16

Ku Suwangsa geus ka manah,
ieu téh lantaran kami,
paéh ku awéwé éta.
Mun henteu kalakon panggih,
sapoé tujuh kali,
Tangtu diri kami pupus,
Sanajan wurung hilang,
Moal burung diri kami,
Kaédaran moal beunang diubaran?[2]


Sumber[édit | édit sumber]

  1. a b Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSS
  2. Ruhaliah, Ruhaliah; Denuttigeplanten (2018). Wawacan : Sebuah genre sastra sunda. Library Newyork Botanical Garden: Dunia Pustaka Jaya. p. 58. ISBN 9789794194966. 


Daptar Naskah Wawaacan
Wawacan Amongsari jeung Lembusari - Wawacan Umar Maya - Wawacan Pranatana Istri ka Carogé - Wawacan Muslimin-Muslimat - Wawacan Sulanjana - Wawacan Panji Wulung - Wawacan Adat Ngurus Orok - Wawacan Angling Darma - Wawacan Indra Putra - Wawacan Aji Saka - Wawacan Damarwulan - Wawacan Gandasari - Wawacan Ratu - Wawacan Batara Rama - Wawacan Rusiah nu Kasép - Wawacan Rengganis - Wawacan Mintaraga - Wawacan Iman, Ëlmu reujeung Amal - Wawacan Purnama Alam