Al Mulk

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsi

Surat Al-Mulk (Basa Arab: سورة الملك‎) (harfiahna 'karajaan') nyaeta surat (bab) ka-67 dina Qur'an, nu eusina aya 30 ayat. Ngaran surat ieu nujul kana Malik al Mulk (Basa Arab: مالك الملك‎) 'Nu Boga Karajaan', harfiahna mah 'raja saalam dunya', salasahiji tina 99 Asma Allah. Surat ieu ngajarkeun ka urang ngeunaan kakawasaan Allah nu teu kawates tur pertelakeun yen singsaha wae nu nolak peringetan ti Nabi, bakal jadi babaturanna Seuneu nu Ngentab-ngentab, nu hartina bakal dihukum dina Naraka.

Geus dibejaan dina Hadits yen Nabi Muhammad parantos ngadawuh yen lamun seug urang maca Surat ul-Mulk unggal peuting, mangka nu macana bakal dijauhkeun tina siksa kubur.

Tarjamah[édit | édit sumber]

Kalayan Asmana Allah Nu Maha Murah, Nu Maha Asih
1. Maha Suci Allah, dina cepengan Anjeunna sakabeh karajaan, sarta Anjeunna Maha Kawasa kana saniskanten.
2. Anu ngayugakeun pati jeung hurip, supados Anjeunna nguji maraneh, saha ti antara maraneh anu leuwih hade amalna. Sareng nya Anjeunna Nu Maha Gagah Nu Maha Ngahampura.
3. Anu parantos ngayugakeun langit tujuh lapis. Maneh sakali-sakali moal nenjo dina dadamelan Nu Maha Murah hiji hal anu henteu saimbang. Kukituna prak geura tenjo deui, naha maneh nenjo hiji hal anu henteu saimbang?
4. Tuluy prak tenjo sakali deui tanwande tetenjoan maneh teh bulak-balik kitu keneh kalawan teu manggih hiji cacad jeung tetenjoan maneh oge dina kaayaan parna.
5. Saestuna Kami geus mapaesan langit anu deukeut ku bentang-bentang, jeung Kami jadikeun bentang-bentang eta pamaledog ka setan-setan, jeung Kami nyawiskeun pikeun maranehna siksaan naraka nu ngentab-ngentab.
6. Jeung jalma-jalma anu kalupur ke Pangeranna, meunang siksaan jahanam. Jeung eta nu panggorengna tempat mulang teh.
7. Upama maranehna digebruskeun kadinya, maranehna bakal ngadenge sora ngaguruh, sabot eta naraka ngagolak;
8. Meh jumegur bakating ku ambek. Saban-saban ka dinya digebruskeun saabrulan, nu ngajaragana ngagorowok ka maranehna: “Naha henteu kungsi datang ka maraneh nu ngawawadian?
9. Pok maranehna nembalan: “Bener aya”, saestuna geus datang ka kaula sarerea hiji jalma anu ngawawadian, tuluy ku kaula sarerea dibohongkeun, sarta cek kaula sarerea teh: “Allah henteu nurunkeun naon-naon, saestuna taya lian arandika mah aya dina kasasaran nu kabina-bina”.
10. Jeung maranehna nyarita: “Upama kaula sarerea harita ngaregepkeun sarta ngagunakeun akal mah, tanwade kaula sarerea teh moal asup kana jalma-jalma anu nyicingan naraka nu ngentab-ngentab”.
11. Nya maranehna teh ngaraku kana dosana. Tuluy kacilakaan pikeun jalma-jalma anu nyicingan naraka nu ngentab-ngentab.
12. Saestuna jalma-jalma anu sieun ka Pangeranna anu teu katenjo kalawan ku maranehna, pikeun maranehna pangampura jeung ganjaran nu gede.
13. Jeung boh diharewoskeun boh ditarikkeun oge omongan maraneh teh, saestuna Anjeunna Maha Uninga kana sakabeh eusining hate.
14. Naha Pangeran Nu ngayugakeun teh henteu uningaen? Padahal Anjeunna Nu Maha Lemes, Nu Maha Uninga.
15. Nya Anjeunna nu geus ngajadikeun bumi teh gampang pikeun maraneh, jung arindit ka suklakna ka siklukna, jeung pek dalahar sabagian tina rejeki-Na. Jeung ngan ngajugjug ka Anjeunna maraneh dihudangkeun.
16. Naha maraneh ngarasa aman tina Alah Nu (Kawasa) di langit yen Ajeunna nu bakal ngabebeskeun maraneh ka jero bumi, nepi ka ujug-ujug eta bumi teh eundeur?
17. Atawa naha maraneh ngarasa aman tina Allah Nu (Kawasa) di langit yen Anjeunna bakal nurunkeun hujan batu ka maraneh. Ku kituna maraneh bakal nyaraho kumaha buktina pangwawadi Kami the?
18. Jeung saestuna jalma-jalma anu saheulaeun maranehna geus ngabarohongkeun (Rasul-rasul-Na), ku kituna pisakumahaeun teuing bebendon Kami teh?
19. Jeung naha maranehna henteu nenjo kana manuk-manuk nu ngabeberkeun jeung ngalingkupkeun jangjangna di luhureun maranehna? Henteu aya anu bisa ngahalang-halang maranehna anging (Pangeran) Nu Maha Murah? Saestuna Anjeunna Maha Ningali kana sagala perkara.
20. Atawa saha manehna nu jadi tentara pikeun maraneh anu bakal nulungan maraneh salian ti Allah Nu Maha Murah? Taya lian kapirin teh ukur dina kaayaan katipu.
21. Atawa saha manehna ieu anu mere rejeki ka maraneh upama seug Anjeunna nahan rejeki-Na? Saestuna maranehna tonggoy dina kasombongan jeung beuki jauh.
22. Nya naha jalma anu leumpangna ngangsrod ku beungeutna leuwih meunang pituduh batan jalma anu leumpangna ngagandeuang dina jalan nu lempeng?
23. Pok caritakeun: “Nya Anjeunna Nu ngayugakeun maraneh turta ngajadikeun pikeun maraneh pangdenge, panenjo katut hate. (Tapi) saeutik pisan maraneh muji sukur.
24. Pok caritakeun: “Nya Anjeunna Nu geus ngajadikeun arandika baranahan di bumi, sarta nya ngan ka Anjeunna arandika bakal dikumpulkeun”.
25. Jeung maranehna nyarita: “Iraha tumibana eta ancameun teh upama enya mah arandika jalma-jalma nu balener?
26. Pok caritakeun: “Saestuna pangaweruh (perkara poe kiamat eta mah) ngan di Allah. Jeung saestuna taya lian kaula mah ngan jadi tukang ngawawadian anu netelakeun.
27. Nalika maranehna nenjo siksaan (dina poe kiamat) geus deukeut, reup weh geuneuk-maleukmeuk beungeut jalma-jalma anu kalupur the. Jeung dicaritakeun (ka maranehna) “Nya ieu perkara anu osok ku maraneh dipenta teh”
28. Pok caritakeun: “Tetelakeun ka kaula upama Allah maehan kaula katut jalma-jalma anu tarumut ka kaula sarerea atawa mere rahmat ka kaula sarerea, (tuluy kaula sarerea bakal asup sawarga), tapi saha anu bisa nyalametkeun jalma-jalma anu kalupur tina siksaan anu peurih?
29. Pok caritakeun: “Nya Anjeunna Allah Nu Maha Murah, kaula sarerea ariman ka Anjeunna sarta nya ka Anjeunna kaula sarerea tawekal. Nya arandika bakal nyaraho saha anu aya dina kasasaran nu tetela.
30. Pok caritakeun: “Tetelakeun ka kaula upama cinyusu arandika jadi garing; nya saha anu bisa ngadatangkeun cai anu ngocor ka arandika?”